Casey Boyle

Staff Auditor

BBA Accounting, University of Alaska Fairbanks
casey.boyle@akleg.gov


Tyrone Casteel

Staff Auditor

BBA Accounting, University of Alaska Southeast
tyrone.casteel@akleg.gov


Lucas Everett

Staff Auditor

BBA Accounting, University of Alaska Anchorage
MBA General Management, University of Alaska Anchorage
lucas.everett@akleg.gov


Deborah Grenehalghe, CFE

Staff Auditor

MBA, Gonzaga University
MPA Accounting, Eastern Washington University
deborah.grenehalghe@akleg.gov


James Henderson

Staff Auditor

MA, University of Nevada, Reno
BBA Accounting & Economics, University of Nevada, Reno
james.henderson@akleg.gov


Ben Landes

Staff Auditor

MA Accounting, University of Central Missouri
ben.landes@akleg.gov


Golda Pannor-Brown

Staff Auditor

BBA Accounting and BA Psychology, University of Alaska Anchorage
golda.pannor-brown@akleg.gov


CJ Tirella

Staff Auditor

BS Finance, University of Wisconsin – Parkside
cj.tirella@akleg.gov